Mitä kaidelasien mitoituksessa on huomioitava vuonna 2024?

Kaidelasien lujuuden mitoittamisessa tulee huomioida useita tekijöitä, kuten lasin paksuus, koko, asennustapa sekä kuormitukset, tuulenpaine ja ihmisten aiheuttama rasitus. Suunnittelussa tulee aina noudattaa voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja standardeja.

Vuonna 2023 Vantaan Tikkurilan onnettomuuksien jälkeen on alettu tutkimaan parvekkeiden lasikaiteiden vaatimustenmukaisuutta. Tutkimusten jälkeen lasien mitoitusta sekä ohjeista on tarkistettu. Osana tätä on myös painotettu, että kaidejärjestelmät on mitoitettava ja suunniteltava kohdekohtaisesti.

Kaidelasien mitoituksessa on tehty muutoksia ja tarkennuksia, jotka liittyvät turvallisuusstandardeihin ja mitoituskäytäntöihin. Mitoitus alkaa lasin koon ja asennustavan määrittämisestä. Lasin paksuus ja laatu valitaan kuormituksen ja turvallisuusvaatimusten perusteella. On hyvä myös huomioida lasin kiinnitystapa, sillä se vaikuttaa siihen, miten lasi jakaa ja kestää kuormituksia.

Tukesin tutkimuksissa ja testeissä on havaittu, että aiemmin käytetyt lasirakenteet, kuten 44.1 laminoitu lasi, eivät aina täytä turvallisuusvaatimuksia.

Mitkä asiat muuttuivat kaidelasien mitoituksessa?

  1. Taipumaraja on L/100, mutta kuitenkin maksimissaan 25 mm.
  2. Rakenne on aina mitoitettava erikseen tuuli -, viiva- ja pistekuormalle. Viivakuormalla todetaan tungoskuorman kestävyys ja pistekuormalla simuloidaan törmäystä ja kiinnitysten kestävyyttä.
  3. Lasin kiinnipysyminen on osoitettava ja siihen suositellaan heiluritestiä 450 mm:n pudotuskorkeudelta. Vaihtoehtoisesti kiinnipysyminen voidaan osoittaa FEM-analyysilla.
  4. Mitoituslaskelmien lisäksi kaiderakenteen vaatimustenmukaisuus kiinnityksineen tulee osoittaa, jotta se suojaa putoamiselta vaikka lasi rikkoutusikin. Rakenteenkin osalta suositellaan testaamista.
  5. Laminoitua turvalasia on aina käytettävä.
  6. Viivakuormaa ei voida ajatella vain käsijohteelle vaan myös lasille (käyttötarkoituksesta riippuen 0,5 kN/m-3,0 kN/m).
  7. Minimitukipinta sivulta tuetulle rakenteelle tulee olla eurokoodien mukainen eli vähintään 12 mm ( limityskorkeus) , kun aiempi ohjeistus oli 6-8 mm.

Kuka voi osoittaa vaatimustenmukaisuuden?

Rakennusten suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Suomessa perustuvat koulutukseen ja kokemukseen. Vaativissa suunnittelutehtävissä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja usean vuoden kokemusta. Tavanomaisissa tehtävissä riittää alempi korkeakoulututkinto tai teknikon tutkinto sekä tietty määrä kokemusta. Vähäisissä tehtävissä vaaditaan riittävä osaaminen. Poikkeuksellisen vaativissa tehtävissä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja laaja kokemus. Kokemusvaatimukset vaihtelevat tehtävän vaativuuden mukaan.

Ympäristöministeriön ohjeet kaiteiden ja lasikattorakenteiden suunnittelulle sekä rakennesuunnittelijan pätevyydelle ovat seuraavat:
Kantavien rakenteiden suunnittelu on poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä ja vaatii korkeasti koulutetun suunnittelijan, jolla on sekä koulutusta että kokemusta alumiini- ja teräsrakenteiden suunnittelusta.

“Suunnittelijan tulee olla suoritettuna rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinto, insinööri (ylempi AMK) -tutkinto, johon sisältyy vähintään 45 op rakennetekniikkaan sekä kyseessä olevien rakenteiden suunnitteluun ja toimintaan liittyviä opintoja.”

Lisäksi suunnittelijan tulee omata vähintään kuuden vuoden kokemuksen vaativista kantavien rakenteiden suunnittelutehtävistä. Tämän kokemuksen tulee sisältää niin avustamista vaativissa ja poikkeuksellisen vaativissa suunnittelutehtävissä kuin myös toimimista vastuullisena suunnittelijana vaativissa suunnittelutehtävissä. Korjaus- ja muutostyön suunnittelijan tulee lisäksi olla hankkinut vähintään kolmen vuoden kokemuksen korjaus- tai muutostöiden suunnittelutehtävistä. Kaikki edellä mainittu kokemus tulee olla hankittuna tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Lisäksi, suunnittelijoiden on oltava luonnollisia henkilöitä, ja heidän kelpoisuutensa määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain sekä sen nojalla annettujen asetusten ja ohjeiden mukaisesti. Parvekkeiden suunnittelijalta edellytetään kykyä vastata rakennuksen ja sen ympäristön teknisiin, toiminnallisiin ja estetiikkavaatimuksiin, mikä voi sisältää erikoisosaamista kuten kantavien rakenteiden, rakennusfysikaalisen suunnittelun tai erityisten materiaalien käytön tuntemusta.

i3D:ssä lujuuslaskentaa suorittaa:
Mauricio Martinez
DI konetekniikka, Oulun yliopisto
Insinööri mekaniikka, National University of Columbia

Mauricio on yli 10 vuoden kokemus teräs- ja alumiinirakenteiden suunnittelusta
mm. WSP Finland Oy:ssä ja Ihme3D Oy:ssä.

Yli 3 vuoden työmaakokemus teräsrakenteiden asennustöiden johtamisesta Arttim Oy: ssa (asiakkaana lähinnä SSAB).


Muita uutisia