Lujuuslaskenta

Tarjoamme lujuuslaskentapalvelua, jonka avulla voitte varmistua, että tuote on turvallinen ja kestää käytön aikaiset rasitukset

Lujuuslaskennan suorittavat pätevöityneet lujuuslaskijamme, jolloin voit olla varma, että laskentatulos ja raportti täyttää sille asetetut vaatimukset. Prosessi hyödyntää nykyaikaista tietokoneavusteista suunnittelua ja analyysiä, mikä mahdollistaa monimutkaisten rakenteiden ja kuormitusolosuhteiden tarkan mallinnuksen ja analysoinnin. Ohjelmistoista tunnemme seuraavat ohjelmat: Z88, Ansys, STAAD ja Robot. Autamme löytämään rakenteen, joka täyttää asetetut vaatimukset ja sen jälkeen tuotamme raportin, jota voidaan käyttää rakenteen lujuuden todentamisessa.

Lujuuslaskentaprosessimme

Kuormitusten ja vaatimusten määrittely

Kuormitusten analysointi: Määritetään rakenteeseen kohdistuvat staattiset ja dynaamiset kuormitukset, kuten paino, liikenne, tuuli, lumi, ja lämpötilan vaihtelut. Tämän jälkeen määritellään rakenteen suorituskykyvaatimukset, mukaan lukien turvallisuusmarginaalit ja käyttöikä.

Materiaalien valinta

Määritetään materiaalit ottaen huomioon niiden lujuus, jäykkyys, kestävyys, ja kustannustehokkuus.

Geometrian ja rakenne-elementtien määrittely

Määritellään rakenteen geometria, kuten poikkileikkaukset ja liitokset.

Lujuuslaskennan suorittaminen

Analyysimenetelmien valinta: Valitaan sopivat laskenta- ja analyysimenetelmät, kuten analyyttiset menetelmät tai numeeriset menetelmät (esim. FEM). Lasketaan kuormitusvaikutukset ja niiden aiheuttamat jännitykset ja muodonmuutokset rakenteissa. Arvioidaan, täyttääkö suunniteltu rakenne asetetut vaatimukset.

Tulosten analysointi ja optimointi

Analysoitujen tietojen perusteella tehdään päätelmiä rakenteen turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Tarvittaessa rakenteeseen ehdotetaan muutoksia parantamaan rakenteen suorituskykyä tai vähentämään kustannuksia.

Dokumentointi ja raportointi

Laaditaan yksityiskohtainen raportti laskennasta, tuloksista, ja suositelluista toimenpiteistä. Raportti sisältää myös tiedot teknisestä dokumentaatiosta ja muusta suunnitteludokumentaatiosta, jonka avulla voidaan laskettu rakenne toteuttaa.

Tarkastus ja validointi

Suoritetaan tarvittaessa rakenteellisia testauksia tai prototyyppien testauksia todentamaan laskentatulokset.